नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय हरिवन, सर्लाही
हरिवन, सर्लाही

सामान्य प्रशासन / कार्यालयको दरवन्दी

कार्यालयको दरवन्दी तेरिज
हालको निर्णय मिति : २०७१।०६।३०
किताबखानामा दर्ता मिति : २०७१।०८।०७
२०७४ साल माघ मसान्तसम्मको अवस्था
सि.नं. पदको नाम श्रेणी/तह सेवा समूह संख्या पदपूर्तिको बिबरण रिक्त पद संख्या
दरवन्दी अस्थायी काज करार
प्रमुख मालपोत अधिकृत रा.प.द्वितीय प्रशासन सामान्य प्रशासन - - - -
मालपोत अधिकृत रा.प.तृतीय प्रशासन सामान्य प्रशासन - - -
नायब सुब्बा रा.प.अनं.प्रथम प्रशासन सामान्य प्रशासन - -
कम्प्युटर अपरेटर रा.प.अनं.प्रथम विविध विविध - - -
खरिदार रा.प.अनं.द्वितीय प्रशासन सामान्य प्रशासन - - -
सह-लेखापाल रा.प.अनं.द्वितीय प्रशासन लेखा - - -
कार्यालय सहयोगी श्रेणी विहिन प्रशासन सामान्य प्रशासन - - -
जम्मा :  २० - १८

 

 

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)