नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय हरिवन, सर्लाही
हरिवन, सर्लाही

मुख्य कार्यहरू

) कर्मचारी प्रशासन फाँट :

 • कर्मचारी व्यक्तिगत बिबरण अद्यावधिक राख्ने
 • विदासम्बन्धी कार्य
 • हेल्प डेक्सबाट सेवा प्रदान गर्ने
 • कार्यालय परिसर र कार्यकक्षको सरसफाई तथा सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने

) जग्गा प्रशासन फाँट :

 • नक्सा संशोधन
 • नाम थर, वतन, क्षेत्रफल संशोधन
 • छुट जग्गा दर्तासम्बन्धी कार्य
 • अर्धन्यायिक निकायले गर्ने जग्गा प्रशासनसम्बन्धी निर्णय
 • सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण
 • भोगाधिकारसम्बन्धी कार्य
 • हालसाविक सम्बन्धी कार्य
 • हकसफासम्बन्धी कार्य

) आर्थिक प्रशासन फाँट :

 • नियमित तवरले बजेट सञ्चालन गर्ने
 • असूली राजस्व तथा धरौटी रकम नियमित रूपमा बैंक दाखिला गर्ने
 • असूली रकम बाँडफाँट गरी स्थानीय निकायमा पठाउने तथा राजस्व दाखिला गर्ने
 • भूमिव्यवस्थापन सुदृढीकरण कोष परिचालन र व्यवस्थापन गर्ने
 • भौतिक संरचनाको निर्माण तथा सुधार गर्ने
 • लेखापरीक्षण तथा बेरूजु फर्छ्यौट गराउने
 • मासिक तथा वार्षिक प्रगति बिबरण विभागमा पठाउने

घ) रजिष्ट्रेशन फाँट :

 • लिखत पारित गर्ने
 • पारित लिखत मोठ फाँटमा श्रेस्ता अद्यावधिकको लागि पठाउने
 • पारित लिखत अभिलेख (तामेली) फाँटमा पठाउने

) सञ्चय तथा उपलब्धि फाँट :

 • मालसामान जिन्सी खरिद, दाखिला, खर्च, जिन्सी निरिक्षण, लिलामसम्बन्धी कार्य व्यवस्थापन
 • भौतिक सम्पत्तिको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने

) मोठ फाँट :

 • निर्णय मिसिल तथा पारित लिखतबमोजिम श्रेस्ता पूर्जा तयार गर्ने
 • माग भएबमोजिमको जग्गाधनी तथा रोक्का बिबरण सम्बन्धित निकायमा पठाउने
 • मोठ तथा रोक्का अभिलेख अद्यावधिक, सुरक्षा व्यवस्थापन तथा मर्मत सुधार गर्ने
 • कम्प्युटरमा मोठ श्रेस्ता तथा रोक्कासम्बन्धी डाटा प्रविष्टी तथा अद्यावधिक गर्ने

) अभिलेख (तामेली) फाँट :

 • तामेली अभिलेख सुरक्षा तथा व्यवस्थापन गर्ने

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)